The wisdom of the crowd

Met elkaar Goed Onderwijs (MeGO)

MeGO zijn doeners en denkers van binnen en  buiten het onderwijs die transitiedenken kruisen met de situatie van het onderwijs, en daar dialoog en wisdom of the crowd aan koppelen.

MeGo denkt dat het onderwijs aan de vooravond van een transitie staat – een set ingrijpende veranderingen die in een korte periode plaatsvinden – en wil daarbij helpen goede keuzes en beslissingen te nemen. MeGo is er voor iedere professional die denken, ervaring, visie en wijsheid van anderen wil inzetten voor complexe veranderopgaven. Doel? Goed onderwijs. Minder polarisatie. Betere inzet van aanwezige wijsheid, ervaring. De kennis van verschillende kanten benuttend. Vaardigheid ontwikkelen om multi-perspectivisch te denken.

Met elkaar Goed Onderwijs zijn verbinders die:
  • anderen in het onderwijs helpen bij dialogen, masterclasses en bijeenkomsten
  • Quests, webinars, lezingen en advies bieden
  • zich primair richten op de relatie leerling, docent, ouders
  • werken met kennis en ervaring in de sector zelf (en soms daarbuiten)
  • geen vaststaande agenda hebben, maar langer met elkaar optrekken dan éen enkele bestuursperiode
  • én behouders, én verbeteraars én vernieuwers een plek geven bij de ontwikkeling van onderwijs komende jaren
  • zich op praktijkervaring én op wetenschap baseren
  • een grootschalige, deels online dialoog kunnen voeren over onderwijs, bijvoorbeeld ter ondersteuning van richting en beleid
 

NB. Met elkaar goed onderwijs is één label, drie rechtspersonen. Verantwoordelijkheid voor privé-gegevens en penvoering ligt bij Rotterdam Leert.(Nick Zuiddam) Met elkaar goed onderwijs en daarmee de drie eenmanszaken
checken hun leveranciers op GDPR-compliance en sluiten waar nodig een verwerkersovereenkomst met hen. Wij wijzen afnemers en opdrachtgevers op de plicht GDPR-compliant om te gaan met de
overhandigde gegevens.

Met elkaar goed onderwijs; een gedeeld verlangen

Wat MeGO-deelnemers aan het hart gaat? Met elkaar goed onderwijs realiseren. 

Veel vraagstukken in het onderwijs worden echter in stand gehouden door het systeem waarbinnen ze zijn ontstaan. Dat doorbreken vraagt om een transitie. Een systeemwijziging. De toekomst van onderwijs gaat dus ook over welke principes we willen houden en welke niet. Over denken over onderwijs en leren zelf. Over organiseren en taken uitvoeren en monitoren van de verandering. Dat klinkt niet alleen groot, dat is het ook. Het vraagt om én transitiekennis én goed weten waar de schoen knelt. Precies daar wordt MeGO actief.

Nederland heeft inmiddels de kennis en instrumenten om met de onderwijstransitie om te gaan. Met elkaar kunnen we we toekomsten verkennen en verbeelden en vraagstukken aanpakken door de wijsheid van het collectief te benutten. MeGO wil daaraan bijdragen. 

We hebben de antwoorden niet, wel de kennis en een effectieve aanpak voor transitieopgaven. Die inzetten lijkt ons het proberen waard.

Nick Zuiddam met elkaar goed onderwijs
Nick Zuiddam

Dertig jaar ervaring in onderwijs als leerkracht, schoolleider en schoolbestuurder. Versterkt of creëert onderwijsconcepten, passend bij de organisatie. 

Ik werk in Rotterdam en wordt al jaren gedreven door het geven, verbeteren en doorontwikkelen van het onderwijs. Met een klein netwerk wil ik de onderwijsvernieuwing op een innovatieve manier aanpakken dan tot nu toe. Sinds kort is het mogelijk met Nederlandse software de wisdom of the crowd te ontsluiten.

Alle perspectieven komen aan bod.
Open vragen. Elk antwoord gewogen door betrokkenen zelf. Rust voor reflectie.
Naar elkaar toegroeien als je argumenten van anderen leest of hoort. In een maand of zes de basis leggend voor een langdurige relatie met duizenden mensen op een issue, elkaar steeds meer vertrouwend. Mits je het goed doet.

Jacqueline Blaak met elkaar goed onderwijs
Jacqueline Blaak

Vijfentwintig jaar ervaring in primair onderwijs als leerkracht intern begeleider en beleidsadviseur.

Onderwijs verbeteren is één. Vernieuwen is een ander hoofdstuk. Beide zullen gebeuren komend decennium. Ik denk dat we uiteindelijk koersen op een situatie waarin mensen en organisaties zo goed mogelijk laten floreren. Met weinig perverse prikkels. Op de omgeving en de persoon georiënteerd en passend bij de samenleving van nu, morgen en overmorgen in plaats van vijftig jaar terug. Omdat je in transitie-opgaven altijd te maken hebt met onverwachte obstakels en kansen wordt vaak tijdens het proces duidelijk wat écht belangrijk is. Door het accent te leggen op leren en bijsturen kun je verandering monitoren. We zetten Nederlandse software in (fijn voor privacy) voor de dialoog, benutten de intelligentie van de menigte en laten gewogen meningen uitmonden in adviezen.  Liever Masterclasses? Doen we. Coaching? Kan ook.

Harry-te-Riele met elkaar goed onderwijs
Harry te Riele

Komend van buiten de sector. Eén van de grondleggers van transitiedenken in ons land.

Er is een oproep tot brede onderwijs-dialoog. Ook is er een enorme uitval bij leerkrachten en docenten. Een defaitisme bij en tekort aan schooldirecteuren. Een veelheid aan experimenten die niet opschalen. Een breed zoeken naar de nieuwe rode lijn. Alles optellend stel ik voor – naast inzet van wisdom of the crowd – net als in andere sectoren het woord onderwijstransitie te adopteren.

Transitiedenken hanteert een begrippenset waar onze cultuur al twintig jaar bekend mee is. Niet volmaakt misschien, maar het maakt gesprekken wel eenvoudiger.

Neem contact met ons op

Stuur ons een e-mail en we zullen deze zo spoedig mogelijk beantwoorden.